Clean Room คือ อะไร ห้องสะอาด …สะอาดแค่ไหนกันหรอ?

clean room ห้องสะอาด ห้องยา

Clean Room หรือ ห้องสะอาด หรือ ห้องปลอดเชื้อ คือ ห้องที่มีการควบคุมสภาพแวดล้อม ให้มีสิ่งแปลกปลอมในอากาศน้อยกว่าอากาศในสภาวะปกติ เช่น ฝุ่น จุลินทรีย์ แบคทีเรีย ละออง และไอของสารเคมีในอากาศ เป็นต้น โดยจะมีการควบคุมสิ่งแปลกปลอมนี้ให้อยู่ในระดับที่กำหนด ที่ต่ำกว่าสิ่งแปลกปลอมที่อยู่ในอากาศในสภาวะปกติ ซึ่งมีจำนวนอนุภาคที่มีขนาดใหญ่กว่า 0.5 ไมครอน มากกว่า 35,000,000 อนุภาคต่อ 1 ลูกบาศก์เมตร หรือ 1,000,000 อนุภาคต่อลูกบาศก์ฟุต นอกจากนี้อาจมีการควบคุมปัจจัยอื่นๆ เช่น อุณหภูมิ ความชื้น และความดัน การเคลื่อนที่และความเร็วของลม

ห้องนี้ถูกใช้ในทุกอุตสาหกรรมและธุรกิจ ที่ฝุ่น จุลินทรีย์ หรือสิ่งแปลกปลอมเหล่านี้ มีผลกระทบต่อการผลิตของผลิตภัณฑ์และการดำเนินการ เช่น การผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การผลิตยา การผลิตเครื่องมือทางการแพทย์ การทำเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นต้น ในการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น ชิป จะประกอบด้วยองค์ประกอบขนาดเล็กที่มีรายละเอียดสูงมาก ในระดับนาโนเมตร การมีสิ่งแปลกปลอมอาจทำให้สูญเสียความละเอียด และความแม่นยำในการผลิต และทำให้เกิดสิ่งเจือปนในส่วนประกอบ จึงทำให้ไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

การแบ่ง Class ของคลีนรูม หรือห้องปลอดเชื้อ (Clean Room Classification)

ความสะอาดของอากาศในห้อง สามารถวัดได้โดยการวัดจำนวนของอนุภาคที่มีขนาดในช่วงที่กำหนด ที่อยู่ในอากาศ ต่อหนึ่งหน่วยปริมาตรอากาศ โดยสามารถแบ่งได้เป็น Class ต่างๆ เช่น Class 10, Class 100, Class 1,000 และ Class 10,000 ตามมาตรฐาน FS209 ซึ่งหมายถึง

Cool Room Classification
 1. Class 10 หมายถึง ห้องที่มีอนุภาคขนาด 0.5 ไมครอนหรือใหญ่กว่า ไม่เกิน 10 อนุภาคต่ออากาศหนึ่งลูกบาศก์ฟุต
 2. Class 100 หมายถึง ห้องที่มีอนุภาคขนาด 0.5 ไมครอนหรือใหญ่กว่า ไม่เกิน 100 อนุภาคต่ออากาศหนึ่งลูกบาศก์ฟุต
 3. Class 1,000 หมายถึง ห้องที่มีอนุภาคขนาด 0.5 ไมครอนหรือใหญ่กว่า ไม่เกิน 1,000 อนุภาคต่ออากาศหนึ่งลูกบาศก์ฟุต
 4. Class 10,000 หมายถึง ห้องที่มีอนุภาคขนาด 0.5 ไมครอนหรือใหญ่กว่า ไม่เกิน 10,000 อนุภาคต่ออากาศหนึ่งลูกบาศก์ฟุต

ยกตัวอย่างเช่น โรงงานผลิตชิปของ Intel (Fab 32) มีความสะอาดของอากาศอยู่ในระดับ Class 10 ซึ่งถือว่าสะอาดมากๆ โดยมีอนุภาคขนาดใหญ่กว่า 0.5 ไมครอน น้อยกว่า 10 อนุภาคต่อปริมาตรอากาศ 1 ลูกบาศก์ฟุต เนื่องจากการผลิตชิปนั้นต้องใช้ความละเอียดสูงมาก ซึ่งหากเปรียบเทียบกับโรงพยาบาล โรงงานผลิตชิปมีความสะอาดของอากาศมากกว่าพยาบาลที่อยู่ใน Class 10,000 ถึง 1,000 เท่า หรือเปรียบเทียบกับอากาศทั่วๆไปภายนอกที่อยู่ใน Class 3 ล้าน

Clean Room สามารถแบ่งตามการใช้งานได้ 2 ประเภทหลักๆ คือ

 1. Industrial Clean Room เน้นคุณสมบัติปลอดฝุ่น
Industrial Clean Room

เป็นห้องที่ใช้ในการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น ชิป ฮาร์ดดิส โซลาร์เซลล์ และ LED เป็นต้น โดยเน้นอากาศที่ปลอดฝุ่น เพื่อความละเอียดและถูกต้องในการผลิต และประสิทธิภาพที่สูงที่สุด
โดยห้องนั้นจะต้องมีการปิดรอยต่อทั้งหมดไม่ให้มีอากาศและความชื้นจากภายนอกหลุดรอดเข้ามาได้ โดยการปิดรอยต่อจะต้องใช้กาวยาแนวประเภทซิลิโคนที่มีคุณภาพสูง ไม่จับฝุ่น และกันเชื้อรา อย่าง AdSeal 6S Extra ก่อนที่จะมีการติดตั้งระบบปรับอากาศที่ใช้ระบบกรองแบบ HEPA Filter (High Efficiency Particulate Air Filter) ที่มีความสามรถในการกรองอนุภาคที่มีขนาดใหญ่กว่า 0.3 ไมครอนออกได้ ทำให้อากาศภายในห้องมีความสะอาด และปราศจากอนุภาคต่างๆได้นั่นเอง

2. Biological Clean Room เน้นคุณสมบัติปลอดเชื้อ

Biological Clean Room Operating Room

เป็นห้องที่ใช้อุตสาหกรรมการแพทย์เป็นหลัก เช่น ในการผลิตยา ผลิตเครื่องมือทางการแพทย์ ห้องปฏิบัติการทางชีวภาพ โรงพยาบาล รวมไปถึงห้องผ่าตัด โดยในห้องเหล่านี้จะต้องมีการควบคุมปริมาณเชื้อแบคทีเรีย โดยใช้ระบบกรองอากาศ HEPA Filter อย่างเช่นเดียวกับห้อง Industrial Clean Room แต่ต้องมีการควบคุมความดันภายในให้สูงกว่าภายนอก (Possitive Pressure) เพื่อไม่ให้อากาศภายนอกที่อาจมีเชื้อเข้ามาภายในห้อง รวมทั้งอากาศภายในที่ถูกระบายออกไปไม่วนกลับเข้ามาภายในห้องอีกครั้ง การปิดรอยต่อให้สนิทจึงสำคัญมากในการรักษาความดัน นอกจากนี้การปิดรอยต่อด้วยยาแนวควรใช้กาวยาแนวที่กันการเจริญเติบโตของเชื้อราและแบคทีเรีย เช่น AdSeal 6S Extra

ทำไมต้องใช้ AdSeal 6S Extra (แอดซีล 6เอส เอ็กซ์ตร้า) ใน Clean Room

Silicone for Clean Room
 • คุณภาพสูงมีความยืดหยุ่นตัวดีเลิศ มีอัตราการยืดหยุ่นตัวจนขาด > 500%
 • สามารถปิดรอยต่อได้อย่างแนบสนิท ไม่มีการเล็ดลอดของอากาศ ฝุ่น และความชื้น
 • มีสารต่อต้านเชื้อรา ช่วยลดและชลอการเติบโตของเชื้อราและแบคทีเรีย
 • ผ่านมาตราฐานความต้านทานเชื้อรา ASTM G21-15
 • ผ่านมาตราฐานความต้านทานแบคทีเรีย AATCC 147:1998
 • มีปริมาณสารระเหยต่ำมาก
 • ไม่มีการปล่อยก๊าซหลังจากแห้งตัวสมบูรณ์

รายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม :

ทำไมต้องใช้ AdSeal 8F (แอดซีล 8 เอฟ) ในห้องคลีนรูม

ในอุตสาหกรรมอาหารและยา ที่เป็นไปตามหลักปฏิบัติการผลิตที่ดี หรือ GMP และ ระเบียบการบริหารอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา FDA 21 CFR 177.1210 และ FDA 21 CFR 177.2600 ในบริเวณที่มีโอกาสสัมผัสอาหารหรือผลิตภัณฑ์ซ้ำๆ เช่น บริเวณสายพานลำเลียงแบบ Food Grade ในกระบวนการผลิต การปิดรอยต่อด้วยกาวยาแนวฟู้ดเกรดที่ปลอดภัยสำหรับอาหารหรือผลิตภัณฑ์ เช่น AdSeal 8F จึงมีความปลอดภัยสูงต่อผลิตภัณฑ์ที่จะนำสู่การบริโภคของผู้บริโภค

 • เป็นซิลิโคน 100% Food Grade
 • ผ่านมาตรฐาน FDA 21 CFR 177.1210 และ FDA 21 CFR 177.2600
 • เป็นสารประกอบอินทรีย์ที่ไม่มีสารระเหย
 • ไม่มีฟอร์มาลีน และผ่านมาตรฐาน RoHs ปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน สินค้าและผู้ใช้

รายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม :

ติดต่อเราผ่านช่องทาง

สินค้าน่าสนใจ

AdSeal 765 FIREPROOF

Firestop and Intumescent Flame
Retardant Acrylic Sealant
อะคริลิคกันไฟลามและหน่วงไฟ

ToolFlex MuitiBond A

Butyl Self-Adhesive Sealing Flashing Tape
เทปกาวบิวทิลส์สำหรับปิดรอยต่อกันน้ำ

ToolFlex BUTYLBAND

2-Sided Jointing Butyl Tape
เทปบิวทิล 2 หน้า สำหรับวางรอยต่อ

AdSeal BUTYL MASTIC

Non-Skinning Sealant
วัสดุยางสังเคราะห์ชนิดนิ่ม
เว็บไซต์ของ บริษัท แอดฮีซีล จำกัด มีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นให้แก่คุณในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ คุณสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของคุกกี้ที่บริษัทฯจัดเก็บ วัตถุประสงค์ในการใช้คุกกี้ และวิธีการตั้งค่าคุกกี้ได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ ของบริษัทฯ