• Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
กลับสู่หน้าอีพ๊อกซี่หลัก  
 
 

  • รายละเอียดสินค้า
  • คุณสมบัติและการใช้งาน
ชื่อสินค้า : AdDUR Ci 11
ชื่อภาษาไทย : แอดดัวร์ ซีไอ11
ประเภทสินค้า : EPOXY (12)
สี :
ขนาดบรรจุ : 300:300มล. บรรจุในหลอดคู่
คุณสมบัติ : แอดดัวร์ ซีไอ11 อีพ๊อกซี่เรซิ่นสองส่วนผสมในอัตราหนึ่งต่อหนึ่งปราศจากตัวท้าละลาย ความหนืดต่้าและให้ค่าก้าลังอัดสูง เหมาะส้าหรับฉีดเข้าไปในรอยแตกและรูโพรงในคอนกรีต เมื่อแห้งแข็งตัวเต็มที่แล้วจะเป็นวัสดุที่แข็งและก้าลังอัดสูง แอดดัวร์ ซีไอ11 เป็นของเหลวที่มีการไหลตัวดีสามารถแทรกซึมเข้าไปในรอยแตกและช่องว่างแม้ที่แรงดันการฉีดที่ต่้า แห้งและแข็งตัวอย่างรวดเร็วภายในรอยแตก เป็นอีพ๊อกซี่เรซิ่นที่มีความแข็งแรงสูงยึดเกาะรวมตัวกับคอนกรีตท้าให้ได้พื้นที่ซ่อมแซมที่แข็งแกร่งกว่าพื้นที่โดยรอบ
การใช้งาน : แอดดัวร์ ซีไอ11 ใช้เป็นสารยึดเกาะเพื่อซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีตแตกร้าวและเสียหาย มีการยึดเกาะที่ดีกับคอนกรีต, ปูน, หิน เหล็ก และไม้ เป็นวัสดุที่เติมเต็มช่องว่างและรอยแตกในโครงสร้างอาคาร โรงงานอุตสาหกรรมและอาคารที่อยู่อาศัย เพื่อซ่อมแซมเสา คาน ฐานราก ผนัง พื้น และก้าแพงคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากเป็นวัสดุป้องกันการแทรกซึมน้้าประสิทธิภาพสูงแล้ว ยังเพิ่มการยึดเกาะและฟื้นฟูความแข็งแรงของโครงสร้างเดิม ตัวอย่างการใช้งาน:
- ซ่อมแซมและยึดเกาะรอยต่อโครงสร้างคอนกรีตและเหล็ก
- ฉีดรอยแตกร้าวและรูโพรงในคอนกรีต
- เติมเต็มช่องว่างของรอยต่อของคอนกรีตและแนววางท่อ
- ซ่อมแซมคานไม้
- สลักเกลียวและฐาน